do początku mapa serwisu kontakt  
Biblioteka
 
Regulamin Biblioteki Szkolnej

 

I.  Postanowienia ogólne:
1. 
Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej.
2.
 
Z biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3.
 
Biblioteka udostępnia książki  i inne materiały włączające się w nurt życia szkoły, zaspokajając potrzeby indywidualne uczniów, wdrążając do gromadzenia bibliotek domowych.
4.
 
Biblioteka jest miejscem, gdzie kształtuje się u wszystkich uczniów podstawowe elementy kultury czytelniczej, w tym umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
5.
 
Biblioteka w szkole jako główna pracownia Interdyscyplinarna podejmuje różnorodne formy pracy dydaktyczno – wychowawczej,
w tym prowadzenie przysposobienia  czytelniczo – informacyjnego.
6.
 Realizując to zadanie biblioteka szklona tym samym uczestniczy bezpośrednio w wykonywaniu podstawowego obowiązku spoczywającego na szkole, tj. w przygotowaniu uczniów do korzystania z bibliotek pozaszkolnych i ośrodków informacji.


II. Postanowienia szczegółowe:

1. Uczniowie

a)
Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum  w Konopnicy.
b)
 Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
c)
 W bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno wnosić jedzenia i picia.
d)
 Uczniowie mogą wypożyczyć 1 książkę na 2 tygodnie, ich większą ilość należy uzgodnić z bibliotekarzem.
e)
 Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany uzyskać przedłużenie wypożyczania.
f)
 W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, a następnie książkę odkupić, gdy dany tytuł jest niedostępny można zakupić pozycję o porównywalnej wartości.
g) 
Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
h)
 Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy zwrócić.

2. Nauczyciele i pozostali czytelnicy:
a)
 Z księgozbioru mogą korzystać wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.
b) Zwrot wypożyczonych materiałów powinien nastąpić tydzień przed końcem roku szkolnego.
c)
 W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj materiałów, które należy odkupić.