do początku mapa serwisu kontakt  
Pracownia internetowa

Regulamin pracowni komputerowej

 

PODSTAWA PRAWNA:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy na stanowiskach  wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz.973).


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy i Publicznego Gimnazjum w Konopnicy
§ 2.
Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
§ 3.
Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy określonych w/w aktach prawnych.

PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ
§ 4.
Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela.
§ 5.
Zabrania się wnoszenia do pracowni substancji lub przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego. W szczególności zakaz dotyczy produktów żywnościowych
i napojów.
§ 6.
Uczniowie pracują na przydzielonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 7.
Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu ogólnego
i technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

PRACA NA ZAJĘCIACH
§ 8.
Włączenie lub wyłączenie zasilania komputera każdorazowo wymaga uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 9.
Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni
(w szczególności otwieranie jednostek centralnych, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy mu natychmiast zgłaszać.
§ 10.
Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się
w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 11.
Uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów udostępnionych w systemie komputerowym szkoły. Mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych, takich jak drukarki, skanery.


§ 12.
Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, pobranych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego – pod kontrolą nauczyciela.
§ 13.
Użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć.
Obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem.
§ 14.
Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności nie udostępniać innym swoich haseł.
§ 15.
W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do:
1) przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
a) uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
b) rozpowszechniania pornografii,
c) propagowania innych zakazanych przez prawo treści;
2) przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:
a) nierozpowszechniania tzw. spamów,
b) nieobrażania innych użytkowników ;
3) informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym działaniu komputera.
§ 16.
Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni).
§ 17.
Korzystanie z urządzeń drukujących – w celu drukowania prac dodatkowych, których opracowanie nie jest zadaniem wynikającym z treści zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, ale służy do realizacji celów dydaktycznych – możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§ 18.
Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności odpowiednio wyłączyć komputer, zabezpieczyć sprzęt pokrowcami ochronnymi (o ile takie należą do wyposażenia pracowni), ustawić elementy zestawu komputerowego na właściwym miejscu.
§ 19.
Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim ich poinstruowaniu i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20.
Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
§ 21.
W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 22.
Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.
§ 23.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010r.