do początku mapa serwisu kontakt  
Wnioski o stypendium

Wójt Gminy Konopnica informuje zainteresowanych,

że można pobierać druki

                                                                                                    

 WNIOSKÓW O PRZYZNANIE SZKOLNEGO STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Wnioski będą dostępne w pokoju nr 5 Urzędu Gminy  Konopnica ul. Rynek 15.

 

Termin składania wniosków o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego:

 

- od 01 do 15 września 2016r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- do 15 października 2016r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

 

O stypendium może ubiegać się osoba, której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514,- zł(netto). Stypendium przysługuje uczniom: szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych,  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych, ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i nauki. Stypendium nie przysługuje studentom oraz uczniom, którzy ukończyli 24 lata.

 

UWAGA:

• Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. W ramach stypendium szkolnego można zakupić jedynie odzież i obuwie sportowe  z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego.

• Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się  w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

• Oryginały faktur, bądź oryginały rachunków uproszczonych, muszą być imienne, wystawione   na wnioskodawcę (rodzica lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać datę wystawienia, numer dokumentu, pieczątkę i podpis osoby wystawiającej fakturę lub rachunek. Istotne jest także aby np. buty, bluza itp. były rzeczami sportowymi, niezbędnymi w procesie edukacyjnym ucznia.

Stypendium może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne, tj. zakup podręczników, zeszytów, ćwiczeń, przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego (raz na semestr), tornistra-plecaka szkolnego, komputera wraz z oprogramowaniem, multimedialne programy edukacyjne, koszty dojazdu do szkół ponadgimnazjalnych (oryginały biletów miesięcznych), koszty udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

Wyżej wymienionych zakupów można dokonywać od  01 czerwca 2016 r

Zakup podręczników sfinansowany ze środków „Wyprawki szkolnej”  nie będzie finansowany ze środków szkolnego stypendium socjalnego.                                                                                              

                                                         Wójt Gminy

                                                  Grzegorz Turalczyk